Algemene verkoopsvoorwaarden


Vermelde prijzen en beschrijvingen van de artikelen zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke kennisgeving(voorafgaande bericht)
Enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden hier bijgevoegd zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere opgelegde voorwaarden uitgaande van de koper.
Zonder onze algemene verkoopsvoorwaarden te overtreden, zullen wij de transportkosten van de leveringen die wij uitvoeren, factureren.  Niettemin nemen wij de relatieve transportkosten ten laste van alle bestellingen die 750 Euro exclusief BTW overstijgen (van minimum 650 Euro) met uitzondering van batterijen, kabels en motoren de transportkosten gefactureerd worden in functie van het gewicht van de leveringen.
De door ons gepresenteerde artikelen worden met de grootste zorg beschreven. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden.

 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op al onze leveringen met uitsluiting van alle door de koper gestelde voorwaarden.
 2. Om onze firma te binden moet iedere offerte of bestelling ondertekend zijn door een gevolmachtigd lid. De door ons opgemaakte rekening betekent de aanvaarding van de bestelling.
 3. De bestellingen zijn aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht.
 4. De prijzen vermeld op onze prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden. Facturatie gebeurt volgens de voorwaarden van de prijslijst geldig op de dag van levering, behalve bij een specifiek akkoord.
 5. Behoudens andersluidende bepaling zijn onze prijzen bruto in Euro. Iedere belasting op onze prijzen is ten laste en voor rekening van de koper.
 6. Leveringstermijnen zijn alleen indicatief, zonder enige verbintenis. Wij doen het nodige om deze termijnen na te komen. Overschrijding van de leveringstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding noch interest noch tot het opzeggen van de bestelling door de koper.
 7. Behoudens uitdrukkelijke bepaling worden de goederen verkocht vertrek onze magazijnen. De verzending geschiedt, welke ook het vervoermiddel is, op risico van de koper zelfs bij franco zendingen.
 8. Iedere klacht moet ons schriftelijk binnen de 7 dagen volgend op de levering bekendgemaakt worden, om als klacht te worden aanvaard.
 9. Behoudens andersluidende bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij zonder disconto binnen de 7 dagen na factuurdatum.
 10. Elk bedrag of factuur die onbetaald blijft op de gestelde vervaldag zal van rechtswege zonder ingebrekestelling, interest opbrengen van 12% per jaar tot volledige betaling. Daarenboven zal het saldo van de factuur vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% van de verschuldigde bedragen, en minimaal 50 Euro.
 11. Indien de kredietwaardigheid van de koper daalt, behouden wij ons het recht zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, de koper de nodige waarborgen te eisen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen. De weigering van deze waarborgen geeft ons het recht van volledige of gedeeltelijke opzeg van de bestelling.
 12. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Het materiaal blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de rekening, interesten en alle verschuldigde bedragen inbegrepen.
 14. De garantie op de goederen is afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant. Deze garantieperiode is standaard 1 jaar vanaf de productiedatum, en dit op elke constructiefout, opgetreden bij een correct gebruik van het materiaal.
 15. De waarborg geldt voor het materiaal, in onze magazijnen teruggebracht en beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de als defect erkende onderdelen.
 16. In geen enkel geval kunnen wij gehouden zijn aan vergoedingen of interesten voor schade aangebracht door het verkeerd gebruiken van de verkochte apparatuur.
 17. In geval van betwistingen van welke aard ook, is alleen de rechtbank van Charleroi bevoegd.
 18. Iedere prestatie uitgevoerd door onze diensten voor rekening van ons cliënteel zal gefactureerd worden volgens het geldende tarief verhoogd met de verplaatsingskosten. Onze firma staat onder geen beding in voor de verantwoordelijkheid van de klant en de goede afloop van deze zijn prestaties.
  Wij negeren iedere verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen na aansluiting van door ons verkochte producten op andere systemen, met in het bijzonder bij informatica systemen.


TERUGNAME GELEVERDE GOEDEREN
AIS zal de reden van de terugname onderzoeken en heeft het recht de terugname van de goederen te weigeren. Goederen welke niet teruggenomen kunnen worden zijn; goederen die deel uitmaken van een specifieke bestelling, goederen die niet meer in onze prijslijst voorkomen, goederen verkocht met prijsafslag alsook eender welke software programma’s. De teruggestuurde goederen moeten zich in hun originele nieuwe staat en verpakking bevinden voor terugname. Het terugsturen van de goederen gebeurt steeds op kosten van de klant. Na ontvangst en akkoord voor terugname van de door de koper teruggestuurde goederen zal AIS een kredietnota voor de klant opmaken. Een forfait van 25 € excl. BTW voor administratie en verwerkingskosten der teruggenomen goederen zal op naam van de klant gefactureerd worden.  Voor goederen die langer dan 30 dagen geleden geleverd werden, zal na onderzoek en aanvaarding door onze diensten, bovenop de 25 € administratie en verwerkingskosten, een forfait van 10% per artikel worden afgetrokken bij het opstellen van de kredietnota. Dit forfait dekt gedeeltelijk de veroudering van de materialen die terug in ons magazijn worden opgenomen.

Er kunnen geen producten teruggenomen worden waarvan de aankoopdatum ouder is dan 60 dagen.

WEIGERING VAN GOEDEREN BIJ LEVERING DOOR ONZE TRANSPORTEUR
Iedere weigering van goederen moet verantwoord worden door de klant.
In geval van een niet verantwoorde weigering van de goederen, een verkeerd opgegeven leveringsadres of een afwezigheid om de goederen in ontvangst te kunnen nemen, zullen de transportkosten voor AIS, de her presenteerkosten of terugstuurkosten voor de transporteur alsmede een forfait van 25 € excl. BTW. voor administratie en verwerkingskosten worden gefactureerd.  


 
AIS SECURITY